Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz

ks-wojciech-cichosz

Ksiądz Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Węsiorach i Sulęczynie. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach (1987). Seminarium Duchowne ukończył w Gdańsku-Oliwie w 1993 roku, zdobywając na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu tytuł magistra teologii z zakresu filozofii (promotorem był śp. ks. dr Grzegorz Gólski). 22 maja 1993 roku z rąk Arcybiskupa dra Tadeusza Gocłowskiego Metropolity Gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Wcześniej, jako diakon (w ramach praktyki duszpasterskiej) pracował w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992), następnie – już jako neoprezbiter – w parafii św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu (1993). Kolejne trzy lata posługiwał w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach.

26 czerwca 1997 roku Arcybiskup Tadeusz Gocłowski skierował Księdza Wojciecha do naszej wspólnoty parafialnej (powierzając mu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II) oraz na studia specjalistyczne w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie pedagogiki (wychowania chrześcijańskiego). W latach 1997-2000 w ramach seminarium doktoranckiego odbył studia w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując w roku 2000 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (filozofia wychowania) na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka na temat: „Postmodernistyczne i personalistyczne rozumienie wolności w wychowaniu” (recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski oraz prof. dr hab. Andrzej Pawłucki). Następnie podjął studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą (2001). W latach 2003-2005 studiował w Instytucie Apostolstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2004 roku na Wydziale Teologicznym UKSW na podstawie pracy „Jacquesa Maritaina analiza człowieka jako jednostki i osoby” uzyskał licencjat kanoniczny z teologii, a rok później (2005) zdobył stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Lucjana Napoleona Baltera zatytułowanej: „Tożsamość szkoły katolickiej w świetle współczesnych dokumentów Kościoła” (recenzenci: śp. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek). W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (pedagogika religii, katechetyka, teologia apostolstwa, szkolnictwo katolickie, filozofia wychowania, socjologia oświaty i wychowania, dydaktyka szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej).

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Księdzu Wojciechowi tytuł naukowy profesora. Oficjalna uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 9 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Ksiądz Wojciech Cichosz pełni obecnie funkcję Kanclerza w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, którego organem prowadzącym jest parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Oprócz pracy edukacyjno-duszpasterskiej, bierze aktywny udział w życiu akademickim różnych uczelni wyższych. Jest Kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni (Wydział Dziennikarstwa i Nowych Mediów). Ponadto, jest wykładowcą filozofii, ogólnej metodologii nauk, pedagogiki, dydaktyki i prawa oświatowego w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Ksiądz Wojciech podejmuje również inną działalność: pełni funkcję członka Komisji ds. Rozwoju i Strategii oraz Komisji ds. Nagród, Orderów i Odznaczeń Państwowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Międzynarodowej Rady Programowej „Biblioteki Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II” w Szczecinie; członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych oraz recenzentem wielu czasopism, a także członkiem Rady Szkół Katolickich w Warszawie oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 2001 roku Ksiądz Wojciech (z nominacji Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego) pełni nieprzerwanie funkcję archidiecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Został również wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie egzaminu maturalnego z filozofii.

30 listopada 2007 roku Ksiądz Wojciech Cichosz został mianowany przez Arcybiskupa dra Tadeusza Gocłowskiego Metropolitę Gdańskiego – Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał „Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Odznakę Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” oraz „Jubileuszowy Medal Biskupa Edmunda Nowickiego”, kilkakrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wielokrotnie Nagrodę Organu Prowadzącego Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni.

Ks. Wojciech jest uczestnikiem licznych konferencji i wykładów międzynarodowych: USA (Nowy Jork, New Jersey), Boliwia (Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba), Niemcy (Essen, Duisburg), Włochy (Turyn, Palermo); współtwórcą sympozjów na rzecz edukacji europejskiej w ramach programu SOCRATES; autorem i współautorem wielu publikacji (dotyczących zwłaszcza szkoły katolickiej, filozofii wychowania, systemu wartości i przemian kulturowych), w tym książek: „Metodologia. Elementarz Studenta” (2000), „Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji” (2001), „Klasyczne Liceum i Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni 1992-2002 (2002), „Śladami wielkich filozofów” (2002), „Formacyjna rola szkoły katolickiej” (2007), „Kościół na ziemi kosakowskiej” (2009), „Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej” (2010), „Ku pełni człowieczeństwa. Gdyński »Katolik« 1992-2012” (2012), „Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską” (2013). Ksiądz Wojciech posługuje się w mowie i piśmie siedmioma językami obcymi, w tym językiem łacińskim i greką klasyczną. Wypromował blisko stu magistrów i licencjatów. Jest również promotorem w dziesięciu przewodach doktorskich oraz recenzentem w wielu postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cichosz.pl

Data ustanowienia w parafii: 26 czerwca 1997 r.
Formularz do bezpośredniego kontaktu z Duszpasterzem