Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz

ks-wojciech-cichosz

Ks. Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Węsiorach i Sulęczynie. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Derdowskiego w Kartuzach (1987). Seminarium Duchowne ukończył w Gdańsku-Oliwie w 1993 roku, zdobywając na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu tytuł magistra teologii z zakresu filozofii (promotorem był śp. ks. dr Grzegorz Gólski). 22 maja 1993 roku z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa dra Tadeusza Gocłowskiego Metropolity Gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Jako diakon (w ramach praktyki) pracował w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992), następnie – już jako neoprezbiter – w parafii św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu (1993). Kolejne trzy lata pracował w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach. 26 czerwca 1997 roku Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski skierował go do naszej wspólnoty parafialnej (powierzając mu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II) oraz na studia specjalistyczne w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie pedagogiki (wychowania chrześcijańskiego). W latach 1997-2000 w ramach seminarium doktoranckiego odbył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując w roku 2000 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (filozofia wychowania) na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka na temat: „Postmodernistyczne i personalistyczne rozumienie wolności w wychowaniu” (recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski oraz prof. dr hab. Andrzej Pawłucki). Następnie podjął studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą (2001). W latach 2003-2005 studiował w Instytucie Apostolstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2004 roku na Wydziale Teologicznym UKSW na podstawie pracy „Jacquesa Maritaina analiza człowieka jako jednostki i osoby” uzyskał licencjat kanoniczny z teologii, a rok później (2005) zdobył tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Lucjana Napoleona Baltera zatytułowanej: „Tożsamość szkoły katolickiej w świetle współczesnych dokumentów Kościoła” (recenzenci: bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek). W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych (pedagogika religii, katechetyka, teologia apostolstwa, szkolnictwo katolickie, filozofia wychowania, socjologia oświaty i wychowania, dydaktyka szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej).

Ks. Wojciech Cichosz, oprócz pracy edukacyjno-duszpasterskiej, bierze aktywny udział w życiu akademickim różnych uczelni wyższych. Jest Kierownikiem Zakładu Pedagogiki Pastoralnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny); profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni (Wydział Dziennikarstwa i Nowych Mediów); wykładowcą pedagogiki, dydaktyki i prawa oświatowego w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz propedeutyki i dydaktyki katechezy w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni (Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Gdyni); alternatywnych koncepcji kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim (współkierowanie badaniami naukowymi „Porozumiewanie się pokoleń w procesie edukacji”). Ponadto, ks. Wojciech (z nominacji Ks. Arcybiskupa) już trzecią kadencję pełni funkcję archidiecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców. Został również wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Ks. Wojciech Cichosz jest uczestnikiem licznych konferencji i wykładów międzynarodowych: USA (Nowy Jork, New Jersey), Boliwia (Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba), Niemcy (Essen, Duisburg), Włochy (Turyn, Palermo); współtwórcą sympozjów na rzecz edukacji europejskiej w ramach programu SOCRATES; autorem i współautorem wielu publikacji (dotyczących zwłaszcza szkoły katolickiej, filozofii wychowania, systemu wartości i przemian kulturowych), w tym książek: „Metodologia. Elementarz Studenta” (2000), „Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji” (2001), „Śladami wielkich filozofów” (2002), „Formacyjna rola szkoły katolickiej” (2007), „Kościół na ziemi kosakowskiej” (2009), „Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej” (2010).

Za zasługi dla oświaty i wychowania ks. Wojciech Cichosz otrzymał „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Odznakę Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” oraz „Jubileuszowy Medal Biskupa Edmunda Nowickiego”. 30 listopada 2007 roku został zamianowany przez J.E. Arcybiskupa dra Tadeusza Gocłowskiego Metropolitę Gdańskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał Księdzu Wojciechowi tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Oficjalna uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 9 czerwca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Data ustanowienia w parafii: 26 czerwca 1997 r.
Formularz do bezpośredniego kontaktu z Duszpasterzem