Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII pw. św. ANDRZEJA BOBOLI W GDYNI

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

& 1

Cmentarz jest własnością Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych oraz modlitwie za nich.

& 2

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni, który opiekę nad porządkiem na cmentarzu oraz wykonanie prac związanych z przygotowaniem grobów do pochówków zleca firmie „Usługi Pogrzebowe Andrzej Łaga” z siedzibą w Gdyni, ul. Szewska 12/6a.

& 3

Czas pogrzebu oraz miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza.

& 4

Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne, za rezerwację miejsca grzebalnego opłaty rezerwacyjne, a za wykonywanie prac, np. postawienie lub wymiana pomnika (nagrobka) opłaty administracyjne. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej.

& 5

Uiszczający opłatę, tzw. pokładne lub opłatę rezerwacyjną nie nabiera praw własności do opłaconego grobu lub miejsca rezerwowanego, a jedynie staje się jego dysponentem.

& 6

Jeżeli po 20 latach dysponent nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu /Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dnia 31 stycznia 1959 roku (brzmienie od 15 grudnia 2015 roku) Dz.U. z 2015 poz. 2126/.

& 7

Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (to samo dotyczy miejsc zarezerwowanych). Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa, łącznie z datą śmierci.

& 8

Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, czy zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobu przez jego dysponentów i składane w kontenerach do tego przeznaczonych.

& 9

Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np. ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika (nagrobka), remont pomnika, naprawę, bądź wymianę płyty czy tablicy należy uzyskać zgodę administratora.

& 10

Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót przy grobie, czy niezapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika (nagrobka), odpowiedzialny jest dysponent grobu.

& 11

Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od administratora cmentarza. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

& 12

Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace w dni powszednie od 9.00 – 17,00 i to tylko wtedy, kiedy posiada zezwolenie od administratora cmentarza.

& 13

Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z ich dysponentami. Zleceniodawca prac, czyli dysponent grobu, ma obowiązek zadbać o uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu. Nie wolno wylewać do kanalizacji rozrobionego cementu czy gipsu. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach (nagrobkach) winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.

& 14

Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

& 15

Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych kontenerach, do których nie wolno wrzucać pozostałości po zmianie nagrobka.

& 16

 Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 6.00 do zmroku.

& 17

Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub innych zdarzeń.

& 18

Zabrania się na terenie cmentarza:
1. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
2. wprowadzania psów i innych zwierząt,
3. zanieczyszczania cmentarza,
4. samodzielnego sadzenia lub usuwania drzew oraz krzewów,
5. wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
6. palenia papierosów i picia alkoholu oraz hałasowania.

& 19

W kancelarii parafialnej można zasięgnąć informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

ks. Sławomir Decowski

proboszcz parafii

Gdynia, dn. 1 lipca 2011 roku